10.12.2015

Un sacerdot del Vaticà homosexual i independentista fa trontollar la premsa espanyolista (i la Santa Seu) (INDIRECTE.CAT)

Avui par­laré “del sac­er­dote gay del vat­i­cano, que su novio era cata­lan", o del “sac­er­dote polaco gay que era inde­pen­den­tista" o “del inde­pen­den­tista del vat­i­cano amigo de Artur Mas que era gay" o si m’ho per­me­teu i perquè aquest intenta ser un pro­grama ser­iós a difer­èn­cia de molts altres mit­jans de comu­ni­cació jo m’hi referiré com al “sac­er­dot homo­sex­ual que ha tingut la valen­tia de plan­tar cara a les inco­herèn­cies de l’església". I si voleu a dins hi podem fer un petit parà­graf expli­cant que la seva par­ella sen­ti­men­tal és cata­lana i que amb­dós s’han pro­nun­ciat a favor del dret a decidir els cata­lans. Però no perquè sigui gay, ni tan sols per l’origen català, sinó perquè prob­a­ble­ment són demòcrates tots dos. No hi ha més volta de fulla.
 
El tema és prou ser­iós com per no fer-​ne broma, però jo no n’he fet de broma, he citat sim­ple­ment uns quants tit­u­lars, reals, que s’han pub­li­cat als mit­jans de comu­ni­cació per fer refer­èn­cia al pro­tag­o­nista de la història. Tit­u­lars patètics, però reals, que volia denun­ciar i un cop feta la denun­cia pública, anem a la història.
 
En Krzysztof Charamsa té 43 anys i és un ofi­cial de la Con­gre­gació per la Doc­t­rina de la Fe, l’institució respon­s­able de les qües­tions de fe de l’Església Catòlica, sec­re­tari adjunt de la Comis­sió Teològ­ica Inter­na­cional del Vat­icà i pro­fes­sor a la Pon­tif­í­cia Uni­ver­si­tat Gre­go­ri­ana de Roma. Charamsa s’ha fet conegut aquest cap de set­mana perquè ha fet tremo­lar el Vat­icà. I no, no ha ame­naçat la Santa Seu en posar una bomba, ni ha expli­cat draps bruts de la cúpula de l’església catòlica, ni tan sols ha denun­ciat que el Papa pro­hibeixi l’ús del preser­vatiu quant tanta gent mor al món cada dia per no utilitzar-​lo. Però el que ha dit per a alguns és pitjor. I és que just el dia abans de la inau­gu­ració del Sín­ode dels Bis­bes sobre la família s’ha declarat ober­ta­ment homo­sex­ual i ha pre­sen­tat el seu com­pany sen­ti­men­tal, que és català i es diu Eduard.
 
Doncs el Vat­icà imme­di­ata­ment ha respost prohibint-​li que exer­ceixi les seves fun­cions tant docents com de gestió dins l’Estat del Papa. En altres paraules, han estat més con­tun­dents amb ell que quan surt a la llum un pre­sumpte cas de ped­eràs­tia o cor­rup­ció a l’església.
 
Sem­bla, que el que més els ha mole­stat ha estat que fes pública la seva homo­sex­u­al­i­tat el dia abans de la Sín­ode dels Bis­bes sobre la família que no sé ben bé què és i real­ment tam­poc no m’interessa. Però en tot cas, el Vat­icà i els bis­bes hau­rien d’estar con­tents que el dia abans d’una trobada, pel que sem­bla, tan impor­tant sobre la família algú hagi fet una aportació tan rell­e­vant sobre nous mod­els de família o d’estima entre per­sones. Que no són tan nous, però que sem­bla que per a ells sí. Aque­sta aportació hau­ria hagut de servir per enriquir el debat i no per fer una cac­era de bruixes i tornar a donar un motiu perquè cen­te­nars de mil­ers de per­sones s’allunyin una mica més de la seva fe.
 
El mateix Charamsa ha dit: ‘Sóc un sac­er­dot homo­sex­ual, feliç i orgul­lós de la pròpia iden­ti­tat’ i des del seu pres­tigi com a inves­ti­gador teològic ha afe­git a més que no ha tro­bat en cap pas­satge de la Bíblia cap jus­ti­fi­cació per a l’homofòbia vat­i­cana. Felic­i­tats Charamsa, has estat valent i ara ets una mica més lli­ure.
Expli­cat i havent reflex­ionat sobre això, ara podem anar a la part “inde­pen­den­tista" de Charamsa. I és que resulta que fa unes set­manes Charamsa va ser entre­vi­s­tat a Catalunya Ràdio i va declarar que ‘la doc­t­rina social de l’Església defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles’. En aque­lla entre­vista va explicar que havia estat a Catalunya el 9-​N i que havia com­par­tit els anhels de la gent que votava democràti­ca­ment ‘per un futur mil­lor pel seu país’. Però alerta, seny­ors de Madrid, repeteixo el que deia al comença­ment. Ni és gay perquè sigui demòcrata, ni català perquè li diguin polac, ni inde­pen­den­tista per ser gay, ni amic d’Artur Mas per estar a favor de la inde­pendèn­cia. Molt bon dia a tothom!

www.ericbertran.cat