11.30.2014

Nota de Premsa de Miquel Puig Cuadau, representant del professorat al Consell Escolar Valencià

València, 27 de novembre de 2014

El Consell Escolar Valencià s’inhibeix davant l’atac de la Conselleria a l’ús social i l’ensenyament en valencià

L’Ordre per escollir els programes lingüístics suposarà la desaparició d’un model de consens i la substitució per un altre ineficaç i empobridor culturalment

A la comissió permanent celebrada avui hem demanat la retirada de l’orde i el seu pas de nou per la negociació amb els agents socials implicats en la defensa del patrimoni lingüístic valencià així com per la Mesa Sectorial.

La qüestió fonamental resideix en que l’administració defensa la necessitat de buscar un equilibri, però en el tema de la llengua buscar un equilibri és perpetuar la desigualtat. El increment de l’ús social del valencià aconseguit en els últims anys disminuirà a marxes forçades amb l’aplicació d’una normativa que no s’ha consensuat amb tots els estaments implicats.

A més aquesta orde va en contra de la necessitat expressada en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües minoritàries i fins i tot de l’estatut d’autonomia que al seu article sext, concretament en el punt cinquè diu “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació de valencià”. Una llengua, que segons un recent estudi de la Universitat Valencia, es troba en un vertader perill d’extinció ja que s’ha valorat que poden quedar-li cinquanta anys d’existència si no s’actua a través de polítiques de conservació i consideració específica.

També hem sol·licitat que s’estableixi un calendari de reunions que permeta un anàlisi de la realitat actual en que es troba l’aplicació dels programes plurilingües, de la realitat social i de la greu amenaça que pateix el valencià, principal exponent de representació de la cultura i de la identitat del poble valencià i que una vegada més es veu amenaçat per aquesta administració.

L’avaluació positiva dels programes enriquits que es venien desenvolupant prèviament a la publicació del decret de plurilingüisme ens indiquen que aquell  era el camí a seguir, dur a tota la societat a un model plurilingüe que sols s’ha provat en tres centres educatius, del que no coneixem els resultats, agafant únicament com a referència una aplicació experimental desenvolupada en circumstàncies molt concretes i específiques és posar en risc el model lingüístic educatiu de tota una generació d’alumnes.

Una vegada més la LOMCE ve a interferir en la realitat educativa de la nostra comunitat, prova palesa d’un govern que elimina competències autonòmiques i centralitza decisions molt en contra del que demanda la major part de la societat de l’estat. Ho fa establint per norma la necessitat de que a més de en les àrees instrumentals s’imparteixi una assignatura més en castellà. Si a això sumem l’aplicació plurilingüe autonòmica que també planteja la impartició d’un àrea més en anglès la conclusió és ben clara, el que anem a tindre és més castellà i més anglès a les aules.

En una societat on el valencià sols és requisit per a treballar a l’àmbit de l’ensenyament públic; on no hi ha mitjans de comunicació públics que potencien i revitalitzen l’ús de la llengua; on la globalització i la pressió empresarial sols remarca la necessitat de parlar en una llengua estrangera, l’aplicació d’aquesta ordre vindrà a marcar un punt i final en la protecció del valencià.


En aquestos termes plantejar una consulta a les famílies que malgrat no ser preceptiva no es va contradir, tal com va expressar el Subdirector General de Innovació, Ordenació i Política Lingüística, és buscar una complicitat per part de l’administració per a dur endavant una política lingüística que va en contra del que ha de ser la seua obligació, vetllar per la protecció i recuperació del valencià tal com s’estableix a l’estatut.

El professorat al que represente està en contra d’aquests desenvolupament normatiu que sols pretén obrir de nou el debat de la llengua a les portes de les eleccions. Creem que en un tema tan important caldria cercar el consens de tota la societat i per tant continuarem treballant des del màxim consens social i educatiu, tal i com s’ha manifestat en el rebuig d’aquesta ordre, per aconseguir la protecció de l’element principal de la nostra cultura.


Miquel Puig,
Representant del professorat

al Consell Escolar Valencià