4.04.2014

Racionalització de la Administració Local i democràcia participativa, José Vicente Belda

La Reforma de l'Administració local ens esta portant, un disseny d'una administració sense  ànima, retrocedint diversos segles arrere d'una només tall, on el ciutadà era un simple administrat. L'article 9.2 de la constitució espanyola ens indica en l'últim paràgraf  que “Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.”

Els “càrrecs electes” erròniament tendeixen a atribuir-se, en exclusiva,  el dret a la discussió política en les Corts i ens recorden, quasi de manera innata i moltes vegades, vull pensar, de manera inconscient, que la nostra obligació és acatar les lleis i el nostre medi de participació és la votació en les eleccions. No es donen compte que de manera sistemàtica estan incomplint allò de la participació de tots, base de la idea democràtica, la qual cosa porta a avivar en la societat la necessitat canvis. Ací és on s'engendra el malestar social i el descrèdit tant de polítics com de tots aquells que treballen en l'administració. Amb la reforma de l'administració local, no sols no es va a aconseguir l'estalvi que es pretén (si és que realment es pretén el que es diu), si no que s’incrementarà eixa tendència de no poder participar en allò que ens afecta.

En les nostres mans queda, per difícil que ens parega, deixar-nos de suports a grans partits ancorats en una idea errònia de poder, i començar a pensar en altres amb compromís i sense por de canviar i  ser canviats.Jose Vte. Belda Vila. Membre de Coalició Compromís.