2.08.2016

La il.lusió d'educar, de Carme Miquel (LEVANTE-EMV)

Dissabte passat tingué lloc una jornada organitzada per la Conselleria d´Educació amb títol EDUSIONA´T. D´aquesta conjunció de les paraules «educació» i «il·lusió», es desprèn el missatge que s´hi volia transmetre: «és important dedicar-se a la tasca d´educar, amb il·lusió». I a mi em sembla un bon missatge.
Tothom està d´acord a afirmar que l´educació és un dels actius més importants per a un país. I dic educació, no només instrucció, perquè l´educació, a més de l´aprenentatge de matèries, ha d´oferir als educands, la possibilitat de desenrotllar totes les seues capacitats. I això implica incidir en molts aspectes. Per aquest motiu, la tasca d´educar està plena de reptes. Reptes a nivell individual per oferir a cada alumne allò més idoni i reptes a nivell col·lectiu per donar resposta, des de les institucions escolars, a les noves propostes educatives i a les canviants i complicades situacions socials.
Doncs bé, des de la meua experiència de mestra, ara jubilada, puc afirmar que les escoles i els instituts han acomplit les seues funcions gràcies a la implicació i la il·lusió de molts ensenyants. No obstant, no hem d´obviar que l´administració educativa durant molts anys no hi ha aportat ni el suport ni els recursos necessaris i que la tasca d´educar és complexa i de vegades molt dificultosa. Que en el dia a dia s´hi produeixen situacions límit que en alguns ensenyants creen frustració i cansament. Malgrat tot, el món de l´ensenyament, en general, és un dels sectors socials més dignes. Són molts els equips de treball de docents que estan aplicant projectes de renovació pedagògica, que s´han autoformat i s´han autorganitzat per fer possible la innovació. És des dels centres d´ensenyament que es conrea la relació personal positiva i s´afavoreix l´educació en valors com ara el respecte, la col·laboració, la responsabilitat, l´esperit de la pau, aspectes que no poden avaluar ni els informes Pisa ni els examens de la Llei Wert. És més, la societat en general, a través dels mitjans de comunicació i de l´estatus quo, afavoreix la pràctica d´antivalors com la competitivitat, el consumisme i la irresponsabilitat social, fent molt més difícil la tasca d´educar. Alhora, aquesta societat maleducadora, exigeix al sistema educatiu la solució de problemes que ella crea.
És per tot l´esmentat que considere important que la Conselleria d´Educació, en jornades com la de dissabte, faça costat als ensenyants i valore la seua il·lusió. I bo seria que ho féra també tota la societat valenciana i assumira el paper de societat educadora.