6.25.2014

PROSTITUCIÓ, DROGUES I PIB, de CARME MIQUEL (LEVANTE-EMV, 24/06/2014)

Segons informes recents, l’estat espanyol pot augmentar el seu PIB, entre un 2,7% i un 4’,5 % (entre 27.000 y 45.000 milions d’euros) amb el fet de comptabilitzar-hi els diners que mouen la prostitució, el narcotràfic i el contraban. Diuen els entesos que la clau està en considerar aquestes activitats com a riquesa,  per la qual cosa l’INE utilitzarà una nova metodologia per calcular el PIB. La justificació, expliquen, és que la UE  vol  assegurar-se que tots els països mesuren el PIB de la mateixa manera i poder comparar (a l’hora de concedir subvencions) els uns amb els altres, tot tenint en compte que ja hi ha nacions que inclouen  les activitats esmentades.

Així és que per augmentar el PIB, segons la UE,  cal que prostitució, narcotràfic i contraban, activitats il·lícites a Espanya, siguen incloses en els comptes de l’estat. Afegeixen però que les activitats il·lícites que s’hi comptabilizaran són aquelles en las que ambdues parts es consideren, al menys nominalment, participants voluntaris.

Però, com  cal pensar que la gent que viu d’aquests negocis no té per norma fer-los públics ni fer declaració de la  renda, l’oficina europea d’estadística, Eurostat, ha publicat unes directius extenses que permeten mesurar econòmicament les activitats il·legales. Per exemple, cal assumir que drogues il·legals i prostitució són bens de consum domèstic (com el pa i la carn, vaja), no comercials i que la prostitució s’ha de calcular pel costat del subministrament (quant guanyen les prostitutes?) mentre que el consum de drogues il·legals es calcula pel costat de la demanda (quantitat que hom compra als distribuïdors). I des d’aquest punt de vista cal considerar que hi ha despeses deduïbles com per exemple l’electricitat que es necessita per obtindre el cannabis i altres drogues o els serveis de lloguer i compra de vestits o condons que requereix la prostitució.

Val a dir que en alguns llocs, com Holanda, la prostitució i el consum d’algunes drogues són legals, i, tot i que puguem discutir aquest fet, el control sobre el PIB és més fàcil. Però no és aquest el cas de la major part de països i les directrius esmentades, tal com les coneixem, constitueixen un batibull on es mesclen, sense control, activitats il·lícites amb plantejaments econòmics legals.


Però si els països no es plantegen conjuntament la lluita contra l’abús i les agressions que solen comportar les activitats esmentades, si no es lluita conjuntament, contra les màfies i el comerç humà, si prioritzen els diners sobre els drames de la gent, si no s’aporta una cultura que valore la vida sana i les relacions humanes honestes, aleshores tot em sembla d’una gran immoralitat.